Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego

 

 

DEFINICJE POJĘĆ

 

Touroperator lub Organizator – organizator oraz twórca prezentowanych na stronach Serwisu internetowego ofert Imprez Turystycznych, wskazany bezpośrednio w opisie prezentowanej Imprezy Turystycznej. Lista wszystkich Organizatorów, których oferty są prezentowane w Serwisie internetowym, jest dostępna tutaj O nas

IFS Sp. z o.o. – Impel Facility Sevices Sp. z o.o. z siedzibą w 50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, NIP: 9542250979, REGON: 276153155, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr zaświadczenia 956/16/2023 i nr rejestrowym 37954, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu Umów o udział w Imprezie turystycznej, pomiędzy Klientami, a Organizatorami lub innymi usługodawcami usług powiązanych posiadających siedzibę w kraju.

Konsultant – pracownik IFS Sp. z o.o. zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących Usług turystycznych lub Imprez Turystycznych.

Klient – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego, a także: składająca zapytanie ofertowe, dokonująca Rezerwacji, będąca stroną Umowy o udział w Imprezie turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową itp.

Rezerwacja wstępna – zgłoszenie przez Klienta woli zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej w zakresie wybranej przez Klienta poglądowej oferty dotyczącej Imprezy turystycznej prezentowanej w Serwisie internetowym.

Rezerwacja – zawarcie Umowy o udział w Imprezie Turystycznej.

Umowa o udział w Imprezie turystycznej – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Organizatorem za pośrednictwem IFS Sp. zo.o. lub pomiędzy Klientem, a IFS Sp. z o.o., zawierająca cenę oraz szczegółowe dane dotyczące wykupionej Imprezy Turystycznej, a także dane osób w niej uczestniczących, na którą składają się w szczególności: Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez IFS Sp. z o.o.

Umowa powiązana – umowa zawarta i realizowana w związku z Umową o udział w Imprezie Turystycznej

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez IFS Sp. z o.o. dalej zwane “Warunkami uczestnictwa” – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu Umowy o udział w Imprezie Turystycznej. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

Impreza Turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

Serwis internetowy lub Serwis – strona internetowa Sanpro działająca pod adresem www.partner-travel.pl, której właścicielem jest IFS Sp. z o.o.

Regulamin – niniejszy regulamin określający w szczególności warunki i zasady świadczenia oraz korzystania z usług świadczonych przez IFS Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Usługi – usługi świadczone przez IFS Sp. z o.o. drogą elektroniczną opisane w Regulaminie.

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej niebędąca stroną Umowy o udział w Imprezie Turystycznej.

Bilet – dokument umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.

Organizator Wydarzenia – podmiot trzeci w stosunku do IFS Sp. z o.o. będący organizatorem danego Wydarzenia i wskazany na stronie Serwisu Internetowego, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.

Nabywca– podmiot dokonujący zakupu Biletu.

Wydarzenie – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora wydarzenia w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z IFS Sp. z o.o.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Regulamin odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego działającego pod domeną www.partner-travel.pl, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego przez Klientów oraz świadczenia przez IFS Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym dokonywania Rezerwacji oraz pośredniczenia w zawieraniu w szczególności Umów o udział w Imprezie Turystycznej, oraz dotyczących innych usług powiązanych.

3. Administratorem Serwisu Internetowego jest IFS Sp. z o.o. tj. spółka pod firmą  Impel Facility Sevices Sp. z o.o. z siedzibą w 50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, NIP: 9542250979, REGON: 276153155.

4. IFS Sp. z o.o. jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 956/16/2023.

5. Serwis internetowy umożliwia, w szczególności:

1) zapoznanie się przez Klientów z prezentowanymi w Serwisie internetowym materiałami informacyjnymi dotyczącymi Imprez turystycznych lub Usług Turystycznych, a także innych usług powiązanych.

2) dokonywanie przez Klientów Rezerwacji Imprez turystycznych, Usług Turystycznych, a także innych usług powiązanych.

3) nawiązanie kontaktu z Konsultantem IFS Sp. z o.o.

4) złożenie i przesłanie reklamacji do IFS Sp. z o.o.

Klient może także dokonać zakupu Imprezy Turystycznej, Usług Turystycznych lub innych usług powiązanych, także poza Serwisem internetowym, kontaktując się z IFS Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem telefonu 32 792 86 05 lub bezpośrednio w biurze IFS Sp. z o.o. pod adresem: 41-308 Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 90.

6. IFS Sp. z o.o. nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie internetowym każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania (skopiowania) w odnośniku (linku) zlokalizowanym w stopce strony internetowej.

7. IFS Sp. z o.o. zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem usług, które można nabyć za pośrednictwem Serwisu Internetowego takich jak Usługa udziału w Imprezie Turystycznej, Usługi Turystyczne.

8. IFS Sp. z o.o. zapewnia Klientom nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

9. Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Serwisu Internetowego.

10. IFS Sp. z o.o. zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, poprzez weryfikację Klienta za pośrednictwem odpowiednio: systemu płatności elektronicznej lub kontaktu telefonicznego lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

11. IFS Sp. z o.o. podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

IFS Sp. z o.o. w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym:

  1. prezentuje oferty Imprez turystycznych organizowanych i tworzonych przez Organizatorów;

  2. umożliwia Klientom przekierowanie bezpośrednio ze stron Serwisu Internetowego do odrębnych systemów płatności, w celu zapłaty Organizatorowi za wybraną Imprezę turystyczną.

  3. udostępnia formularz zapytania umożliwiający Klientowi (po jego wypełnieniu) przesłanie do IFS Sp. z o.o. dowolnego pytania związanego z ofertą lub Usługami w świadczonymi w ramach Serwisu Internetowego.

  4. umożliwia wyszukiwanie oraz sortowanie ofert Imprez turystycznych według wybranych przez Klienta kryteriów i w ramach dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności.

  5. umożliwia Klientowi poprzez wyrażenie zgody i kliknięcie odpowiedniego checkboxa, przesłania drogą elektroniczną informacji o zainteresowaniu otrzymywaniem subskrypcji przesyłania automatycznych informacji marketingowych o usługach i akcjach marketingowych, przy użyciu podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  6. udostępnia system Rezerwacji Imprez turystycznych drogą elektroniczną.

  7. umożliwia nabycie Biletów za pośrednictwem Serwisu Internetowego na dane Wydarzenie.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu internetowego Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Klient zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać.

2. Klient korzysta z Serwisu internetowego tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

 

OFERTA

 

1. Wszelkie prezentowane w Serwisie internetowym, ceny, cenniki lub informacje prezentowane w Serwisie Internetowym, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 11 Kodeksu cywilnego.

 

FORMULARZ ZAPYTANIA

 

1. Klient może przesłać za pośrednictwem Formularza zapytania do IFS Sp. z o.o. dowolne pytanie dotyczące wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Serwisie internetowym.

2. W celu przesłania przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza:
KROK 1: Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zapytania, to jest: imię, nazwisko, adres email, telefon. Następnie, KROK 2: Przesłanie zapytania do IFS Sp. z o.o., Klient finalizuje kliknięciem przycisku wyślij/wyślij zapytanie oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. IFS Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem telefonicznie (jeśli podany został w Formularzu zapytania numer telefonu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Z ORGANIZATOREM (INNYM NIŻ IFS Sp. z o.o.)

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sanpro zostają udostępnione oferty turystyczne Organizatorów, zawierające informacje dotyczące Imprez turystycznych, w tym szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy, a także informacje o usługach powiązanych.

2. Klient w celu zawarcia Umowy o udział w Imprezie Turystycznej powinien wypełnić udostępniony przy wybranej ofercie Imprezy Turystycznej formularz rezerwacji.

3. W celu dokonania rezerwacji Klient wypełnia wszystkie wymagane pola formularza.

4. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia podlega zwrotowi na zasadach wskazanych w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej.

5. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw

6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rezerwacji i potwierdzeniu dostępności oferty u Organizatora, IFS Sp. z o.o. prześle na adres e-mail Klienta Umowę o udział w Imprezie Turystycznej Organizatora oraz związane z nią Umowy powiązane.

7. Klient powinien zapoznać się z treścią przesłanych przez IFS Sp. z o.o. dokumentów- Umowy o udział w Imprezie Turystycznej oraz Umów powiązanych.

8. Po dokonaniu przez Klienta płatności ceny za Imprezę turystyczną oraz przesłaniu do IFS Sp. z o.o. na adres e-mail biuro.partner@impel.pl potwierdzenia dokonania płatności wraz z podanym w tytule wiadomości numerem rezerwacji oraz podpisaną Umową o udział w Imprezie Turystycznej wraz z Umowami powiązanymi w formie w nich określonych – po sprawdzeniu dostępności oferty, IFS Sp. z o.o. dokonuje potwierdzenia dokonania rezerwacji i przesyła Klientowi na jego adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania rezerwacji. W przypadku niedostępności danej oferty, środki wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone w sposób określony przez Klienta.

9. W godzinach pracy IFS Sp. z o.o. 7.00-15.00 mogą Państwo skontaktować się z IFS Sp. z o.o., aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wyjazdu.

10. Na dwa dni przed datą wylotu Klient powinien skontaktować się z IFS Sp. z o.o., aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy. IFS Sp. z o.o. poinformuje każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Z IFS Sp. z o.o.

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego IFS Sp. z o.o. zostają udostępnione oferty turystyczne, zawierające informacje dotyczące Imprez turystycznych, w tym szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy, a także informacje o usługach powiązanych.

2. Klient w celu zawarcia Umowy o udział w Imprezie Turystycznej powinien wypełnić udostępniony przy wybranej ofercie Imprezy Turystycznej formularz rezerwacji.

3. W celu dokonania rezerwacji Klient wypełnia wszystkie wymagane pola formularza oraz zapoznaje się z udostępnionymi dokumentami dotyczącymi danej Imprezy Turystycznej.

4. Dane osoby rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia podlega zwrotowi na zasadach wskazanych w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej.

5. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej.

6. Rezerwacja nastąpi po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie IFS Sp. z o.o..

7. IFS Sp. z o.o. poinformuje każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji.

 

ZMIANY REZERWACJI

 

1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej.

2. Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata, jeżeli Umowa o udział w Imprezie Turystycznej tak stanowi.

3. W celu dokonania zmiany rezerwacji należy skontaktować się z IFS Sp. z o.o.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI I ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w sposób oraz w terminie określony w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej lub Umowie powiązanej.

2. Cena Imprezy Turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, w zależności od Imprezy Turystycznej między innymi:

- opłatę za zakwaterowanie,

- koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),

- świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,

- podatki,

- opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez z transportem lotniczym,

- inne zgodne z opisem Imprezy Turystycznej.

3. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży Imprezy Turystycznej już po dokonaniu Rezerwacji na zasadach określonych w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej. IFS Sp. z o.o. nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej.

4. Biorąc pod uwagę, że cena Imprezy Turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za Imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak cena nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

5. IFS Sp. z o.o. udostępnia w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiające przekierowanie do systemów płatności odrębnych dostawców i zrealizowanie szybkich płatności. Udostępnione w Serwisie Internetowym metody płatności to: szybkie płatności - przelewy24 oraz przelew tradycyjny na konto IFS Sp. z o.o.. Regulaminy oraz warunki usług świadczonych przez odrębnych dostawców systemów płatności znajdują się www.przelewy24.pl

6. Zwrot środków pieniężnych może nastąpić wyłącznie na zasadach i w sposób określony w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej lub Umowie powiązanej.

7. W przypadku zwrotu środków pieniężnych przez IFS Sp. z o.o. lub za jego pośrednictwem, zwrot środków nastąpi w tej samej formie, w jakiej miała miejsce płatność, chyba że co innego wynika z Umowy o udział w Imprezie Turystycznej lub Umowie powiązanej.

8. Ostateczna cena zakupu Imprezy Turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora Imprezy Turystycznej.

 

 

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ – ANULOWANIE REZERWACJI – WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

1. Klient, po zawarciu Umowy o udział w Imprezie Turystycznej, może zrezygnować z Imprezy Turystycznej lub usług powiązanych na zasadach określonych w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej lub umowach powiązanych.

2. Rezygnację z wybranej Imprezy Turystycznej należy zgłosić bezpośrednio do Organizatora lub za pośrednictwem IFS Sp. z o.o. w formie pisemnej.

3. IFS Sp. z o.o., po otrzymaniu rezygnacji niezwłocznie przekaże pismo zawierające rezygnację do Organizatora.

4. Konsument, który zawarł umowę o udział w Imprezie Turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU BILETÓW

 

1. IFS Sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem Serwisu Internetowego sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne i inne, odbywające się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedaż Biletów na dane Wydarzenie prowadzona jest przez IFS Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy Sanpro i Organizatorem Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.

3. IFS Sp. z o.o. nie jest organizatorem Wydarzeń.

4. W celu poznania szczegółów dotyczących danego Wydarzenia lub skorzystania z oferty IFS Sp. z o.o., Nabywca powinien skorzystać z formularza do kontaktu znajdującego się w Serwisie Internetowym. IFS Sp. z o.o. w informacji potwierdzi dostępność Biletów na dane Wydarzenia oraz przekaże informacje dotyczące formy oraz terminu płatności. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w danym Wydarzeniu Nabywca może uzyskać na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia. Nabywca zobowiązany jest spełnić wszystkie wymogi niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.

5. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są w Serwisie Internetowym oraz na stronie Organizatora Wydarzenia.

6. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator Wydarzenia. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. IFS Sp. z o.o. oferuje następujące formaty Biletów:

  1. Bilet w formie elektronicznej – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie PDF do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. Bilet przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej;

  2. Bilet tradycyjny – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej. Bilet tradycyjny przesyłany jest Nabywcy na jego koszt przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w formularzu kontaktowym adres dostawy. Nabywca może również odebrać Bilet tradycyjny osobiście w biurze IFS Sp. z o.o., adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Piłsudskiego 90

8. Dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu nabycia Biletów:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy IFS Sp. z o.o..

b. Płatności gotówką lub kartą płatniczą w biurze IFS Sp. z o.o..

9. W przypadku zakupu Biletów, Klientowi zawierającemu umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10. Zwrot środków w przypadku odwołania Wydarzenia (dotyczy Biletów na Wydarzenie, które są zaplanowane na konkretną datę i godzinę, bez możliwości wykorzystania Biletu z góry określonym przedziale czasowym):

a. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając IFS Sp. z o.o. email z konta pocztowego wskazanego w formularzu kontaktowym.

b. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet.

c. Zwrot środków za zakupione Bilety nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania Wydarzenia.

d. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym Bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

11. Po otrzymaniu płatności za Bilet/Bilety IFS Sp. z o.o. przekaże Nabywcy Bilet/Bilety w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 7 powyżej.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego w tym jakości obsługi Serwisu Internetowego, Klient może składać w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) IFS Sp. z o.o.: biuro.partner@impel.pl lub w formie pisemnej na adres IFS Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza

2. Klient w skierowanej do IFS Sp. z o.o. wiadomości zawierającej reklamację powinien podać następujące informacje:

1) dane Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy).

2) określenie przedmiotu reklamacji,

3) datę złożenia reklamacji,

4) datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,

5) uzasadnienie reklamacji lub okoliczności, jakich reklamacja dotyczy;

3. Brak powyższych informacji może wpłynąć na wydłużenie procesu reklamacji, a nawet uniemożliwić jej merytoryczne rozpatrzenie.

4. Odpowiedź na reklamację dotyczącą kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego zostanie przesłana do Klienta przez IFS Sp. z o.o. na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w taki sam sposób w jaki reklamacja została złożona przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez IFS Sp. z o.o.

5. W przypadku, braku zadowolenia Klienta z odpowiedniego wykonania Umowy o udział w Imprezie Turystycznej lub umowy powiązanej, Klient ma prawo do złożenia Organizatorowi lub podmiotu (strony) umowy powiązanej, reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń zawartych w umowie za pośrednictwem IFS Sp. z o.o.

6. IFS Sp. z o.o. niezwłocznie przekaże Organizatorowi wszystkie uwagi Klienta oraz informacje dotyczące reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta. Złożenie reklamacji za pośrednictwem IFS Sp. z o.o. (w przypadku, gdy IFS Sp. z o.o. nie jest Organizatorem Imprezy Turystycznej) może wpłynąć na wydłużenie czasu odpowiedzi na reklamację przez Organizatora.

7. Reklamacje składane bezpośrednio Organizatorowi lub stronie Umowy powiązanej należy składać na zasadach opisanych w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej lub Umowie powiązanej. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w umowie, której dotyczy reklamacja.

8. Reklamacje dotyczące imprez organizowanych przez IFS Sp. z o.o. będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie.

9. Reklamacje związane z zakupem Biletów, mogą zostać złożone przez Nabywcę na przykład: (1) pisemnie na adres: Al. Piłsudskiego 90, Dąbrowa Górnicza lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.partner@impel.pl W treści reklamacji Nabywca powinien podać informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a IFS Sp. z o.o. lub Organizatorem.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a IFS Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wszystkie dane osobowe przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego IFS Sp. z o.o., wprowadzane do systemu drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez IFS Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności zawartą w serwisie, oraz postanowieniami zawartymi w Umowie o świadczenie Usługi Turystycznej lub innych powiązanych umowach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka prywatności.

 

 

METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 

1. W procesie wypełniania pól formularzy zawartych w Serwisie Internetowym, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany zakresu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „rezerwuj” lub „wyślij” lub innych o podobnym znaczeniu i charakterze.

2. Po przesłaniu formularza można dokonać korekty we wprowadzonych danych osobowych lub adresowych a także, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

1)wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: biuro.partner@impel.pl

2) złożenie pisemnego wniosku w biurze IFS Sp. z o.o., przy czym zmiana danych Klientów zawartych w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej lub niezbędnych na podstawie zawartej umowy celem jej zrealizowania, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą IFS Sp. z o.o. lub Organizatora, w szczególności na warunkach wskazanych Umowie o udział w Imprezie Turystycznej, w każdym przypadku nie później niż do momentu potwierdzenia rezerwacji przez IFS Sp. z o.o..

3. Po dokonaniu korekty IFS Sp. z o.o. przesyła wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem wykonania zakresu zmian wynikających z żądania, o który mowa powyżej. Z tą chwilą następuje zmiana danych Klienta.

 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniżej wskazanych, niezbędnych wymagań technicznych do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego:

1) komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów.

2) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

3) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

4) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów w formacie HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www: Internet Explorer wersja ≥ 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome w najnowszych wersjach,

5) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie pól konfiguratorów lub formularzy elektronicznych.

2. IFS Sp. z o.o. informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które

gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;

6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Internetowego, IFS Sp. z o.o. korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

 

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowanie w sposób sprzeczny z prawem w technologię Serwisu Internetowego.

3. W przypadku powzięcia przez IFS Sp. z o.o. informacji o naruszeniu przez Klienta Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług, IFS Sp. z o.o. jest uprawniony do podjęcia działań w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, a w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych, uniemożliwić dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta. IFS Sp. z o.o. może zwrócić się także z żądaniem natychmiastowego zaprzestania naruszeń oraz naprawienia szkody przez Klienta.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Serwis Internetowy wraz z jego zwartością jest chroniony prawem autorskim.

2. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przekraczające dozwolony użytek na podstawie przepisów obowiązującego prawa, pozostają zastrzeżone na rzecz Sanpro lub podmiotów udzielających IFS Sp. z o.o. praw, w szczególności licencji, do korzystania z poszczególnych utworów i rozwiązań zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3. Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies, a także inne wyświetlone w Serwisie Internetowym lub przekazane przez IFS Sp. z o.o. dokumenty takie jak warunki oraz treść umów Klient może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie, poprzez ich wydrukowanie zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera Serwisu Internetowego.

4. Wszelkie pozostałe materiały graficzne, treść oraz opisy usług dostępne w Serwisie Internetowym podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być modyfikowane, kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody IFS Sp. z o.o..

 

KONTAKT Z IFS Sp. z o.o.

 

Wszelkie uwagi, pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym świadczonych usług Klient może kierować do IFS Sp. z o.o. przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Dane do korespondencji:
Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza

e-mail: biuro.partner@impel.pl
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy IFS Sp. z o.o., a Klientem związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostaną poddane sądom właściwym według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

3. IFS Sp. z o.o. dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu.

4. W zakresie korzystania z Serwisu Internetowego oraz do czynności prawnych dokonanych do dnia wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu, w tym praw nabytych Klientów, stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej lub skorzystania z Serwisu Internetowego.

5. Zapisy regulaminu wchodzą w życie od momentu publikacji ich w Serwisie Internetowym z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy o udział w Imprezie Turystycznej lub Umowy powiązanej.

6. O zmianie treści regulaminu IFS Sp. z o.o. informuje Klientów poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie Internetowym z udostępnieniem nowej treści regulaminu lub drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez Klientów.

7. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Regulaminu, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez IFS Sp. z o.o. i Klienta.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane jako nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne oraz skuteczne.

9. IFS Sp. z o.o. może wydawać dodatkowe regulaminy i warunki regulujące świadczone przez niego Usługi.

10. Data publikacji Regulaminu: 31.03.2023r.