Regulamin promocji

,,Rabat dla Stałych Klientów BP Partner”

 

Organizatorem promocji Rabat dla Stałych Klientów BP Partner (zwanej dalej: Rabat dla Stałych Klientów BP Partner) jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław działająca na podstawie wpisu do KRS o numerze 0000005901, NIP: 9542250979, REGON: 276153155.

1. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner, rabat przysługujący Klientom, którzy przynajmniej jeden (1) raz skorzystali z oferty BP Partner (dot. uczestników zrealizowanych wyjazdów autokarowych dla dzieci i dorosłych organizowanych przez BP Partner).

2. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner będzie udzielony w formie zniżki na zakupioną przez klienta w terminie 01.02.2023- 31.12.2025 imprezę turystyczną organizowaną przez BP Partner. Rabat będzie udzielany na poniższych zasadach:

II-IV rezerwacja – 3% rabatu

V-VII rezerwacja – 4% rabatu

3. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner naliczony zostanie od katalogowej ceny imprezy turystycznej.

4. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner będzie udzielony jedynie uczestnikom pełnopłatnym - dzieciom ze zniżką lub uczestnikom objętym wcześniej innymi zniżkami rabat ten nie będzie przysługiwał.

5. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner będzie udzielony wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zmiany na inny rabat.

6. Rabat dla Stałych Klientów BP Partner nie sumuje się z innymi rabatami wynikającymi z innych promocji organizowanych przez BP Partner.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zawiązku z akcją Rabat dla Stałych Klientów BP Partner znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

8. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres korespondencyjny Organizatora: Al. Piłsudskiego 90 41-308 Dąbrowa Górnicza lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro.partner@impel.pl1 z dopiskiem Promocja ,,Rabat dla Stałych Klientów BP Partner„. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.partner-travel.pl, oraz w biurze Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z udziałem w promocji „Rabat dla Stałych Klientów BP Partner” (dalej „Promocja”)

przekazywane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)


 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest  Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław (dalej „Biuro”). Dane kontaktowe Administratora:

 1. Adres e-mail: iod.ifs@impel.pl

 2. Adres strony internetowej: www.partner-travel.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Widziszewski, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.ifs@impel.pl

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są:

 1. w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru rezerwacji lub numeru Umowy, uprawniających do udziału w akcji promocyjnej i numeru rezerwacji lub umowy, do których ma być przypisany rabat,

 2. w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału Promocji i naliczenia rabatu.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi skorzystania z Promocji.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.

 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje:

 1. Prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO).

 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).

 3. Prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), w przypadkach określonych w przepisach, w tym m.in. gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • Uczestnik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:

 • Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Biuro nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Biura są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Uczestnika.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, że Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Biuro w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw jest dla Biura wiążący, chyba że Biuro wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Biura, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu strony www. Biura. W związku z Promocją Biuro nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 4. Dane Uczestnika w związku z udziałem w Promocji przetwarzane są do czasu zrealizowania uzasadnionego interesu Biura i przez czas trwania Promocji na zasadach określonych w Regulaminie lub do momentu skutecznego skorzystania przez Uczestnika z prawa sprzeciwu.

1 Ww. dane kontaktowe nie służą realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji