Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A.S łonimskiego 1 (dalej: Biuro/Administrator), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu www.partner-travel.pl (dalej: Serwis):


 

§ 1

Administrator i IOD

 1. Administratorem danych osobowych jest Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Słonimskiego 1. Dane kontaktowe Administratora:

 2. Adres strony internetowej: www.partner-travel.pl.

 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Widziszewski, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.ifs@impel.pl.


 

§ 2

Zakres i źródła danych

 1. Korzystanie z Serwisu poprzez jego przeglądanie i zapoznawanie się ofertami jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak Klient chce korzystać z poszczególnych funkcjonalności strony, w tym dokonać rezerwacji, podanie danych jest konieczne.

 2. Zakres gromadzonych przez Biuro danych zależy od tego, z których opcji Serwisu Klient korzysta. Szczegółowe informacje nt. funkcjonalności Serwisu znajdują się w Regulaminie .

 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klienta w trakcie korzystania z Serwisu, w tym:

 4. zadania Administratorowi pytania poprzez formularz kontaktowy,

 5. zadania Administratorowi pytania o konkretną ofertę poprzez specjalny formularz,

 6. dokonania rezerwacji/ zakupu wycieczki w ramach oferowanych przez Biuro imprez turystycznych.

 7. Dane osobowe mogą być pozyskiwane także niebezpośrednio od osoby, której dotyczą w sytuacji, gdy Rezerwacja wstępna lub Rezerwacja nie zostały dokonane osobiście, a przez Klienta, dokonującego Rezerwacji wstępnej lub Rezerwacji na rzecz innego uczestnika.

 8. W zależności od tego, z jakich usług na stronie korzysta Klient, Biuro gromadzi następujący zakres danych:

 9. w przypadku formularza kontaktowego – adres e-mail biuro.partner@impel.pl;

 10. w przypadku pytania o konkretną ofertę – adres e-mail lub numer telefonu oraz imię i nazwisko (dane nieobowiązkowe)

 11. dokonania Rezerwacji wstępnej lub Rezerwacji (z zastrzeżeniem, że część informacji gromadzona jest po dokonaniu rezerwacji do czasu wyjazdu):

 12. imię (imiona), nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, płeć płatnika,

 13. imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, adres uczestnika oraz jego numer telefonu, adres e-mail, fakultatywnie:

 14. seria i nr dowodu wraz z datą ważności, numer PESEL.

 15. W przypadku wyjazdu dzieci na kolonie i obozy młodzieżowe:

 16. imię (imiona) i nazwisko uczestnika,

 17. rok urodzenia uczestnika,

 18. adres zamieszkania uczestnika, w przypadku uczestnika niepełnoletniego – adres zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu,

 19. numer identyfikacyjny pesel,

 20. numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika,

 21. adres szkoły,

 22. informacja o stanie zdrowia dziecka, szczepieniach, rozwoju psychofizycznym, stosowanej diecie

 23. informacja wychowawcy klasy,

 24. informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 25. imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania opiekunów prawnych (informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za osobę poniżej 18 r.ż. w miejscu jej pobytu, jeżeli na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba).

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania

Część A. Formularz kontaktowy i formularz dot. oferty:

 1. W przypadku zadania pytania poprzez formularz kontaktowy lub formularz dotyczący konkretnej oferty, dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przedstawienia oferty, o którą Klient prosi, przekazania dodatkowych informacji o działalności Biura.

 2. W obu przypadkach niezbędne do udzielenia odpowiedzi jest przekazanie do Biura adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez uzyskania informacji co najmniej o adresie e-mail Biuro nie może udzielić odpowiedzi.

 3. Przetwarzanie danych osobowych opisane w § 3 ust. 1 prowadzone jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura w postaci udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz przekazania informacji, w tym ofert, o które Klient prosi.

 4. W przypadku przesyłania informacji poprzez formularz kontaktowy i formularz zapytania do oferty, Klient może udzielić dodatkowej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Biura informacji marketingowych obejmujących oferty własne Biura oraz oferty partnerów biznesowych, w tym innych Biur podróży. W przypadku przesyłania informacji handlowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu podstawą działania Biura jest art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 może być odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie do Biura odpowiedniej informacji (pełne dane kontaktowe znajdują się w § 1 polityki), odpowiedź na maila marketingowego lub skorzystanie z odpowiedniego linku w wiadomości e-mail zawierającej komunikaty marketingowe.

Część B. Rezerwacja i sprzedaż usług turystycznych:

 1. W przypadku dokonania przez Klienta Rezerwacji wstępnej lub Rezerwacji dane Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jej rozliczenia (art. 6 ust. 2 lit. c RODO).

 2. W przypadku Rezerwacji, dane przetwarzane są także w celu wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych., a w przypadku sprzedaży usług z zakresu wypoczynku dzieci, także ustawy o systemie oświaty (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 3. Dane przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Biura, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. wysyłka wiadomości e-mail, telemarketing), Biuro podejmuje takie działania wyłącznie po udzieleniu przez Klienta odpowiedniej zgody na gruncie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10) lub prawa telekomunikacyjnego (art. 172), a zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie do Biura odpowiedniej informacji (pełne dane kontaktowe znajdują się w § 1 polityki), odpowiedź na maila marketingowego lub skorzystanie z odpowiedniego linku w wiadomości e-mail zawierającej komunikaty marketingowe.

 4. W pozostałych przypadkach dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a , art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 5. W przypadku wyboru płatności za usługę turystyczną z wykorzystaniem usług operatora PayPro, przetwarzanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail obejmuje także ich udostępnienie temu operatorowi płatności w celu umożliwienia dokonania przez Klienta rozliczeń. Udostępnienie następuje w uzasadnionym interesie administratora i odbiorcy danych(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. W przypadku Rezerwacji wstępnej i Rezerwacji usług turystycznych podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z wybranej usługi i zawarcia stosownej umowy. W zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych ich podanie jest dobrowolne, a udzielenie lub brak udzielania zgody na kontakty marketingowe nie wpływa na możliwość zakupu usługi.

 7. Ze względu na możliwość dokonania przez Klienta Rezerwacji wstępnej i Rezerwacji na rzecz innych uczestników, Biuro pozyskuje także dane osobowe uczestników Imprezy Turystycznej niebezpośrednio od nich. W takim przypadku, źródłem danych jest Klient jako osoba rezerwująca i wskazująca dane innych uczestników, a dane przetwarzane są w zakresie wskazanym w formularzu Rezerwacji wstępnej lub Rezerwacji. Klient zobowiązany jest w terminie … dni od dokonania rezerwacji na usługę turystyczną na rzecz innych uczestników, poinformować ich w zakresie niniejszej Polityki prywatności.

 8. Dane osobowe uczestników Imprezy turystycznej niebędących Klientami przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura, w tym w szczególności w celach realizacji Umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej na rzecz uczestnika, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych., a w przypadku sprzedaży usług z zakresu wypoczynku dzieci, także ustawy o systemie oświaty (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).


 

§ 4

Okresy przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane:

 2. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego i formularza do oferty – przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi i załatwienie sprawy. W zależności od rodzaju sprawy, także przez czas wykazania, że Biuro odpowiednio się nią zajęło, tj. przez czas przedawnienia roszczeń.

 3. W przypadku udzielenia zgody na przekazywanie informacji marketingowych - przez czas prowadzenia takich działań albo do czasu odwołania tej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 4. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora - w przypadku skutecznego skorzystania z prawa sprzeciwu lub do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu (przykładowo przedawnienia roszczeń, rozpatrzenia złożonej reklamacji).

 5. W przypadku celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rozliczeń podatkowych/księgowych, gdzie podstawą prawną jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto daną usługę turystyczną.

 6. W zakresie realizacji zawartej z Biurem umowy dane przetwarzane są przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Biura, w tym w przez czas potrzebny dla rozpatrzenia reklamacji, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 7. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Biurze - przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


 

§ 5

Odbiorcy danych i transfery danych

1. Dane osobowe pozyskiwane w związku ze świadczeniem usług przez Biuro mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, ubezpieczycielom, rezydentom, pilotom, przedstawicielom biura podróży, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym także w związku z zawieraniem Umów powiązanych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami,

 2. Operatorom płatności internetowych, w tym operatorowi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,

 3. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Biura, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu Strony, dostawcom narzędzi do wysyłki newslettera i dostawcom narzędzi do prowadzenia analityki ruchu na stronie,

 4. Operatorowi systemu rezerwacyjnego i wyszukiwarki ofert turystycznych Merlin.X .D

2. Dane osobowe mogą być także przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każdy transfer danych osobowych jest wykonywany zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z wymogami Rozdziału V RODO. Dane Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych tylko w przypadku zastosowania środków zapewniających, że nie zostanie naruszony stopień ochrony osób fizycznych ustalony w RODO.


 

§ 6

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem danych przez Biuro Klientowi oraz uczestnikowi, którego dane zostały pozyskane przez Biuro przysługują następujące prawa:


 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO). 

 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).

 3. Prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), w przypadku gdy:

 4. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 5. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 6. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 7. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.


 

 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • Biuro nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Biura są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Klient lub uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Biuro w oparciu o prawnie uzasadniony interes Biura, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Biura wiążący, chyba że Biuro wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Biuro na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż Klient ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 3. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem Klientowi lub uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.